Board Result

Logo__

Delhi Public School Barra

CBSE Results 2020-21

Delhi Public School Barra has always proved its academic excellence through its stupendous results. The CBSE Class XII & Class X Board Examinations are a testimony of the dedication of the students, staff and management with 100% results in the academic session 2020-2021.

0

Rank Holders
(All India - Top 10)

0 %

Students scored
90% & above marks

0 %

School Aggregate

Press Coverage

Class - XII CBSE Result 2020-21

Class - XII CBSE
Result 2020-21

GAJENDRA AGARWAL

DPS BARRA

GARGI SINGH RATHOUR

DPS BARRA

ADARSH SACHAN

DPS BARRA

HARDIK SACHAN

DPS BARRA

ADITYA GOJA

DPS BARRA

SONA PODDAR

DPS BARRA

S.No. STUDENT NAME %   S.No. STUDENT NAME %   S.No. STUDENT NAME %
1. DIVYANSH SACHAN 99.4%   2. GARGI SINGH RATHOUR 99.2%   3. ADARSH SACHAN 98.8%
4. HARDIK SACHAN 98.8%   5. ADITYA GOJA 98.4%   6. AKSHAT KUMAR 98%
7. ANTRIKSH SHRIVAS 97%   8. SANSKRITI SINGH 97%   9. VANSHIKA 96.8%
10. VIKAS SINGH 96.8%   11. PRASIDDHI KUMARI 96.2%   12. VEDIKA SINGH 96.2%
13. AMRIT YADAV 96%   14. ARIN SAHU 96%   15. TUSHAR SACHAN 96%
16. VAISHNAVI GUPTA 95.8%   17. ISHAAN CHOPRA 95.8%   18. RONIT 95.8%
19. HARSH PRAJAPATI 95.6%   20. PRIYANSHU YADAV 95.6%   21. KRISH GOYAL 95.4%
22. ANIKET KUMAR 95.4%   23. TANMAY KUSHWAHA 95.4%   24. MD. FUZAIL HUSSAIN 94.8%
25. NANCY TIWARI 94.4%   26. GAGAN SINGH CHADHA 94.4%   27. HARSHIT SACHAN 94.2%
28. SAURABH SHIVHARE 94.2%   29. MANAS SINGH CHAUHAN 93.6%   30. HIMANSHU SHAH 93.2%
31. RISHIKA RAJPUT 92.8%   32. PRAKHAR TRIVEDI 90%  
S.No. STUDENT NAME %   S.No. STUDENT NAME %
1. DIVYANSH SACHAN 99.4%   2. GARGI SINGH RATHOUR 99.2%
3. ADARSH SACHAN 98.8%   4. HARDIK SACHAN 98.8%
5. ADITYA GOJA 98.4%   6. AKSHAT KUMAR 98%
7. ANTRIKSH SHRIVAS 97%   8. SANSKRITI SINGH 97%
9. VANSHIKA 96.8%   10. VIKAS SINGH 96.8%
11. PRASIDDHI KUMARI 96.2%   12. VEDIKA SINGH 96.2%
13. AMRIT YADAV 96%   14. ARIN SAHU 96%
15. TUSHAR SACHAN 96%   16. VAISHNAVI GUPTA 95.8%
17. ISHAAN CHOPRA 95.8%   18. RONIT 95.8%
19. HARSH PRAJAPATI 95.6%   20. PRIYANSHU YADAV 95.6%
21. KRISH GOYAL 95.4%   22. ANIKET KUMAR 95.4%
23. TANMAY KUSHWAHA 95.4%   24. MD. FUZAIL HUSSAIN 94.8%
25. NANCY TIWARI 94.4%   26. GAGAN SINGH CHADHA 94.4%
27. HARSHIT SACHAN 94.2%   28. SAURABH SHIVHARE 94.2%
29. MANAS SINGH CHAUHAN 93.6%   30. HIMANSHU SHAH 93.2%
31. RISHIKA RAJPUT 92.8%   32. PRAKHAR TRIVEDI 90%
S.No. STUDENT NAME %
1. DIVYANSH SACHAN 99.4%
2. GARGI SINGH RATHOUR 99.2%
3. ADARSH SACHAN 98.8%
4. HARDIK SACHAN 98.8%
5. ADITYA GOJA 98.4%
6. AKSHAT KUMAR 98%
7. ANTRIKSH SHRIVAS 97%
8. SANSKRITI SINGH 97%
9. VANSHIKA 96.8%
10. VIKAS SINGH 96.8%
11. PRASIDDHI KUMARI 96.2%
12. VEDIKA SINGH 96.2%
13. AMRIT YADAV 96%
14. ARIN SAHU 96%
15. TUSHAR SACHAN 96%
16. VAISHNAVI GUPTA 95.8%
17. ISHAAN CHOPRA 95.8%
18. RONIT 95.8%
19. HARSH PRAJAPATI 95.6%
20. PRIYANSHU YADAV 95.6%
21. KRISH GOYAL 95.4%
22. ANIKET KUMAR 95.4%
23. TANMAY KUSHWAHA 95.4%
24. MD. FUZAIL HUSSAIN 94.8%
25. NANCY TIWARI 94.4%
26. GAGAN SINGH CHADHA 94.4%
27. HARSHIT SACHAN 94.2%
28. SAURABH SHIVHARE 94.2%
29. MANAS SINGH CHAUHAN 93.6%
30. HIMANSHU SHAH 93.2%
31. RISHIKA RAJPUT 92.8%
32. PRAKHAR TRIVEDI 90%

Class - X CBSE Result 2020-21

Class - X CBSE
Result 2020-21

SHREYANSHI YADAV

DPS BARRA

ASMITA SAHU

DPS BARRA

HARSHITA SINGH

DPS BARRA

ADARSH YADAV

DPS BARRA

S.No. STUDENT NAME %
1. SHREYANSHI YADAV 99.2%
2. ASMITA SAHU 99.2%
3. HARSHITA SINGH 99.2%
4. ADARSH YADAV 98.8%
5. ANURAG SACHAN 97.6%
6. SHILPI TRIPATHI 97.6%
7. ARYAN SRIVASTAVA 96.6%
8. SAHIL BRIJESH 96.4%
9. DEEYA PRAJAPATI 96.4%
10. JATIN SWAMI 96.2%
11. GAURI SHUKLA 96.2%
12. SHRESTH TIWARI 96.2%
13. ANSHIKA S.BHADAURIA 96.2%
14. TWINKLE MAHESHWARI 95.8%
15. SHUBH SACHAN 95.6%
16. ANJALI SINGH 95.4%
17. PRATYUSH SRIVASTAVA 95.4%
18. AYUSHI GAUR 95.2%
19. SHIVANSHU VERMA 95.2%
20. AYUSH RAJ 95.2%
21. NUPUR VERMA 95.2%
22. SHAILESH YADAV 95.2%
23. ANURAG SHUKLA 95%
24. RAMSHA ASLAM 94.8%
25. SHIVANSH MISHRA 94.2%
26. NAKSHATRA AWASTHI 94.2%
27. SHAMBHAVI JHA 94.2%
28. APEKSHA SACHAN 94%
29. YASH VARDHAN 93.8%
30. ABHISHEK GUPTA 93.8%
31. SHIV SINGH CHAUHAN 93.8%
32. ASTHA YADAV 93.8%
33. VISHAL YADAV 93.6%
34. ADITYA PAL 93.6%
35. SHIVVEER SINGH 93.2%
36. NIHAL MISHRA 93.2%
37. MUDIT TRIPATHI 93.2%
38. ANSHIKA KUMAR 93.2%
39. AVANI VERMA 92.6%
40. RAJNEESH PAL 92.6%
41. TIRTH RAJ SINGH 92.2%
42. SANAT YADAV 92%
43. PRINCE YADAV 91.6%
44. JAGRIT DEMBLA 91.6%
45. ANSHUMAN DWIVEDI 91.4%
46. AVIRAL SHUKLA 91.4%
47. TANU 90.8%
48. ANUBHAV SINGH 90.6%
49. NIKHIL S.YADAV 90%
50. TANMAY KALRA 90%
S.No. STUDENT NAME %   S.No. STUDENT NAME %
1. SHREYANSHI YADAV 99.2%   2. ASMITA SAHU 99.2%
3. HARSHITA SINGH 99.2%   4. ADARSH YADAV 98.8%
5. ANURAG SACHAN 97.6%   6. SHILPI TRIPATHI 97.6%
7. ARYAN SRIVASTAVA 96.6%   8. SAHIL BRIJESH 96.4%
9. DEEYA PRAJAPATI 96.4%   10. JATIN SWAMI 96.2%
11. GAURI SHUKLA 96.2%   12. SHRESTH TIWARI 96.2%
13. ANSHIKA S.BHADAURIA 96.2%   14. TWINKLE MAHESHWARI 95.8%
15. SHUBH SACHAN 95.6%   16. ANJALI SINGH 95.4%
17. PRATYUSH SRIVASTAVA 95.4%   18. AYUSHI GAUR 95.2%
19. SHIVANSHU VERMA 95.2%   20. AYUSH RAJ 95.2%
21. NUPUR VERMA 95.2%   22. SHAILESH YADAV 95.2%
23. ANURAG SHUKLA 95%   24. RAMSHA ASLAM 94.8%
25. SHIVANSH MISHRA 94.2%   26. NAKSHATRA AWASTHI 94.2%
27. SHAMBHAVI JHA 94.2%   28. APEKSHA SACHAN 94%
29. YASH VARDHAN 93.8%   30. ABHISHEK GUPTA 93.8%
31. SHIV SINGH CHAUHAN 93.8%   32. ASTHA YADAV 93.8%
33. VISHAL YADAV 93.6%   34. ADITYA PAL 93.6%
35. SHIVVEER SINGH 93.2%   36. NIHAL MISHRA 93.2%
37. MUDIT TRIPATHI 93.2%   38. ANSHIKA KUMAR 93.2%
39. AVANI VERMA 92.6%   40. RAJNEESH PAL 92.6%
41. TIRTH RAJ SINGH 92.2%   42. SANAT YADAV 92%
43. PRINCE YADAV 91.6%   44. JAGRIT DEMBLA 91.6%
45. ANSHUMAN DWIVEDI 91.4%   46. AVIRAL SHUKLA 91.4%
47. TANU 90.8%   48. ANUBHAV SINGH 90.6%
49. NIKHIL S.YADAV 90%   50. TANMAY KALRA 90%
S.No. STUDENT NAME %   S.No. STUDENT NAME %   S.No. STUDENT NAME %
1. SHREYANSHI YADAV 99.2%   2. ASMITA SAHU 99.2%   3. HARSHITA SINGH 99.2%
4. ADARSH YADAV 98.8%   5. ANURAG SACHAN 97.6%   6. SHILPI TRIPATHI 97.6%
7. ARYAN SRIVASTAVA 96.6%   8. SAHIL BRIJESH 96.4%   9. DEEYA PRAJAPATI 96.4%
10. JATIN SWAMI 96.2%   11. GAURI SHUKLA 96.2%   12. SHRESTH TIWARI 96.2%
13. ANSHIKA S.BHADAURIA 96.2%   14. TWINKLE MAHESHWARI 95.8%   15. SHUBH SACHAN 95.6%
16. ANJALI SINGH 95.4%   17. PRATYUSH SRIVASTAVA 95.4%   18. AYUSHI GAUR 95.2%
19. SHIVANSHU VERMA 95.2%   20. AYUSH RAJ 95.2%   21. NUPUR VERMA 95.2%
22. SHAILESH YADAV 95.2%   23. ANURAG SHUKLA 95%   24. RAMSHA ASLAM 94.8%
25. SHIVANSH MISHRA 94.2%   26. NAKSHATRA AWASTHI 94.2%   27. SHAMBHAVI JHA 94.2%
28. APEKSHA SACHAN 94%   29. YASH VARDHAN 93.8%   30. ABHISHEK GUPTA 93.8%
31. SHIV SINGH CHAUHAN 93.8%   32. ASTHA YADAV 93.8%   33. VISHAL YADAV 93.6%
34. ADITYA PAL 93.6%   35. SHIVVEER SINGH 93.2%   36. NIHAL MISHRA 93.2%
37. MUDIT TRIPATHI 93.2%   38. ANSHIKA KUMAR 93.2%   39. AVANI VERMA 92.6%
40. RAJNEESH PAL 92.6%   41. TIRTH RAJ SINGH 92.2%   42. SANAT YADAV 92%
43. PRINCE YADAV 91.6%   44. JAGRIT DEMBLA 91.6%   45. ANSHUMAN DWIVEDI 91.4%
46. AVIRAL SHUKLA 91.4%   47. TANU 90.8%   48. ANUBHAV SINGH 90.6%
49. NIKHIL S.YADAV 90%   50. TANMAY KALRA 90%